Carrots isolated

Carrots isolated

Carrots isolated on white